weddingplanner

Algemene Voorwaarden Aurelia Weddingplanner & Ceremoneester

Artikel 1 Definities
1. Aurelia weddingplanner & ceremoniemeester, gevestigd te Heerhugowaard, KvK-nummer 69888019, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens de dienstverlener waarop dienstverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes
Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 7 werkdagen.
Indien dienstverlener met de uitvoering van een offerte is begonnen, maar geen overeenkomst tot stand komt, is opdrachtgever gehouden de tot dan toe gemaakte voorbereidingskosten (waaronder, maar niet gelimiteerd tot, onderzoekskosten ten behoeve van de locatie en het verkrijgen van informatie) te vergoeden.
3. Dienstverlener kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgtrajecten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief btw. Op de offerte staat het uurtarief of trajectprijs voor de gekozen dienst vermeld. Bijkomende kosten zoals reiskosten, parkeerkosten, verblijfkosten en eventuele kosten van vliegtickets of het inhuren van derde personen worden apart op de offerte vermeld.
3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. De dienst adviesgesprek wordt voorafgaand aan het gesprek gefactureerd. De diensten weddingplanner en ceremoniemeester zullen in twee delen worden gefactureerd. 40% van het totale factuurbedrag wordt voldaan als aanbetaling bij de totstandkoming van de overeenkomst. Het overige gedeelte, van 60%, wordt een week voor aanvang van de bruiloft gefactureerd.
4. Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de volgende betaling is voldaan.
5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
Dienstverlener heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
6. De kosten voor de inschakeling van derden komen voor rekening van de opdrachtgever.
7. Een week na de bruiloft ontvang de opdrachtgever indien nodig een extra factuur op basis van nacalculatie voor nog niet eerder gefactureerde kosten ontstaan door meerwerk.
8. Declaraties dienen binnen 10 werkdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
9. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking opdrachtgever
1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
De dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat dienstverlener beoogde.

Artikel 7 Wijziging en annulering
In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft dienstverlener de mogelijkheid de werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van een van de medewerkers of omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor degelijke uitvoering nodig is om werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.
Annulering door de opdrachtgever van een overeenkomst is enkel schriftelijk mogelijk. Tot 10 weken voor aanvang van de bruiloft is annulering van de overeenkomst kosteloos, met inachtneming dat de aanbetaling niet zal worden geretourneerd. Bij annulering binnen 8 weken voor aanvang van de bruiloft wordt 75% van de kosten in rekening gebracht; annulering vanaf 3 weken voor aanvang resulteert in de verplichting tot het volledig betalen van de gefactureerde kosten.

Artikel 8 Overmacht
1. In geval van overmacht is dienstverlener gerechtigd de werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de werkzaamheden, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar dienstverlener redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van dienstverlener jegens opdrachtgever opgeschort zo lang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Er ontstaat onmiddellijk een vordering op de tot dan gemaakte kosten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade
1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever en diens gasten op een bruiloft.
4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals geadviseerd door dienstverlener.
5. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door leveranciers zijn veroorzaakt.
6. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd of door dienstverlener aan opdrachtgever is gefactureerd voor enkel de diensten geleverd door dienstverlener zelf.
7. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door dienstverlener geleverde diensten en goederen.

Artikel 10 Intellectueel eigendom
De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, goederen en advies voor en tijdens de bruiloft berusten bij dienstverlener. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en media te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. Indien stylingsmaterialen, ter beschikking gesteld door dienstverlener, niet volledig of beschadigd worden geretourneerd dient opdrachtgever de nieuwwaarde te vergoeden aan dienstverlener.
Opdrachtgever geeft dienstverlener toestemming tot het gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van haar portfolio.

Artikel 11 Geheimhouding
Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 12 Klachten
1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over facturen en/of offertes binnen 7 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de dienstverlener. Klachten over de geleverde diensten dienen direct kenbaar gemaakt te worden.
2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
3. Opdrachtgever streeft ernaar klachten zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen te behandelen.

Artikel 13 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd, zijnde Rechtbank Alkmaar.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.